สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 

1. สนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการทำจิตบำบัด

     แนวซาเทียร์ เพื่อให้บุคคลได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมนุษย์

2. เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คำแนะนำแนวคิดแบบซาเทียร์แก่บุคลากรทาง

     สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  และ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ได้เข้าใจ และ

     สามารถพัฒนาตนให้เติบโตและเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน

3. สร้างเสริมคุณภาพ ผู้ฝึกอบรม ในประเทศไทย

4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่สมาชิก

5. เป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกประเทศ

6. ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเพื่อดำเนินการศึกษาป้องกัน

     และลดปัญหาครอบครัวและสังคมที่เกิดจากจิตใจ  ทั้งนี้สมาคมไม่ได้จัดตั้งเพื่อดำเนินการใดๆ

     เกี่ยวกับการหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน   ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสีย  ศีลธรรม จารีตประเพณี

     และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ