ตารางอบรม

ปี 2562
วันที่ คอร์สอบรม

วิทยากร

รายละเอียดและวิธีการสมัคร
27-29 มีนาคม 2562 Satir in clinical daily practice serie 4: Treating Psychological Trauma

ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์

รศ.พญ.พิชัย อิฎฐสกุล

https://goo.gl/forms/fAGthzqkyLj7rszH3
29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 Satir transformational systemic therapy: Level I, phase II

พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
รศ.พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กุล

 
5-9 มิถุนายน 2562
12-16 มิถุนายน 2562
Inner healer  

Laura Sue Dodson
Maureen Graves

https://goo.gl/wheuJh
2-5 สิงหาคม 2562 Basic Satir counseling

ภญ.ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา

ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

 https://goo.gl/forms/MnO4WHDM6YgHSoJ73
28-30 สิงหาคม 2562 Basic Satir therapy for Medical Professionals ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
รศ.พญ.พิชัย อิฎฐสกุล
 https://goo.gl/forms/HRcSPzSf33w4Mlvy2
22 -23 พฤศจิกายน 2562 The Satir Conference 2019: Connect within, Connect between, Connect among 

   

>> การอบรมที่ผ่านมา