จริยศาสตร์ในการบำบัด

สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์  โดย พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล ได้กรุณานำเสนอแนวทางจริยศาสตร์ในการทำงานด้านจิตบำบัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

Download เอกสารโครงการ: