คู่มือการสอบ STST ,2564

สำหรับนักเรียน STST  และสนใจเข้าสอบเพื่อรับการรองความรู้ และประสบการณ์การใช้ Satir model ในฐานะเครื่องมือการทำจิตบำบัด ได้ศึกษาคู่มือและแนวทางเพื่อใช้ในการสอบรับรอง

 

Download เอกสารโครงการ: