ประกาศรับสมัครสอบ การรับรองความรู้ ประสบการณ์ 2564

สมาคมฯ แจ้งประกาศการรับสมัครสอบการรับรองความรู้และประสบการณ์การใช้ SATIR MODEL ในการทำงานจิตบำบัด

Download เอกสารโครงการ: