Thailand Satir Conference 2564

สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดซาเทียร์ ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564  Thailand Satir Conference ผ่านระบบ ZOOM

ประจำวันที่ 2-3 /16-17 ต.ค. 2021

 

 

Download เอกสารโครงการ: