ข่าวสารสมาคม

............................................................................................................................................................

ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อและหมายเลขสมาชิกสมาคมเรียบร้อยแล้ว (ล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2562) สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขสมาชิกของท่านได้ที่ รายชื่อสมาชิก

หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด  กรุณาแจ้งมายัง thaisatirassoc@gmail.com

คู่มือการสอบ STST ,2564

สำหรับนักเรียน STST  และสนใจเข้าสอบเพื่อรับการรองความรู้ และประสบการณ์การใช้ Satir model ในฐานะเครื่องมือการทำจิตบำบัด ได้ศึกษาคู่มือและแนวทางเพื่อใช้ในการสอบรับรอง

 

จริยศาสตร์ในการบำบัด

สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์  โดย พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล ได้กรุณานำเสนอแนวทางจริยศาสตร์ในการทำงานด้านจิตบำบัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

ตารางอบรม

ปี 2562
วันที่ คอร์สอบรม

วิทยากร

รายละเอียดและวิธีการสมัคร
19 - 22 ตุลาคม 2562 Basic Satir therapy for Medical Professionals ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
รศ.พญ.พิชัย อิฎฐสกุล
 http://forms.gle/gqnh3vz1H9R9q2Sb6
22-23 พฤศจิกายน 2562 The Satir Conference 2019: Connect within, Connect between, Connect among 

  http://forms.gle/CZwBdPSVtJVAgPLz8

15-18 ธันวาคม  และ

19-22 ธันวาคม 2562

Body Wisdom: Using Somato Respiratory Integration (SRI) & Satir model for healing Anastacia (Metcalf) Lundholm  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbSZeLgkr7E9U8JWjN8GJtZZK2Yo_Rdjoz-_3IvuUk1id9Iw/viewform

>> การอบรมที่ผ่านมา