สมาชิกสมาคม

สมาชิกสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

เป็นบุคคลที่สนใจในการพัฒนาและเติบโตภายในจิตใจทั้งของตนเองและบุคคลอื่น  สนใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้  การศึกษาวิจัย  เกี่ยวกับการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์เพื่อให้บุคคลได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมนุษย์

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

            3. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

                การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

4. บุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยตรงที่คณะกรรมการส่วนสมาชิกและจะรับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อคณะกรรมการยอมรับ

5. สมาชิกทุกคนจะต้องให้ความสนับสนุนข้อบังคับและระเบียบของสมาคม รวมทั้งการแจ้งข้อมูลของตนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

 

สิทธิประโยชน์

1. มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ และ ออกเสียงเลือกตั้ง

2. ได้รับเอกสารเผยแพร่/หนังสือ ที่สมาคมจัดทำหรือร่วมจัดทำ

3. ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ตามที่สมาคมเสนอให้สำหรับสมาชิกสมาคม

 

            ค่าธรรมเนียมสมาชิก

- ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 2,500 บาท

- ค่าบำรุงรายปี   -   บาท/ปี

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ชำระค่าสมัครสมาชิกมาที่

                     ชื่อบัญชี สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

                     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

                     บัญชีเลขที่ 026-4-66658-3

2. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและกรอกข้อมูลของท่านในใบสมัครออนไลน์ 

     https://goo.gl/forms/K22MRxofHytKC1vC3

               หากท่านมีปัญหาในการสมัครออนไลน์  กรุณาติดต่อ thaisatirassoc@gmail.com หรือคุณมาลี เลิศฤทธิ์วิมานแมน โทร 0820222477

 

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบกลับผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ตามใบสมัคร

            หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่และอีเมลให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา

 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1.  ตาย

2.  ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

3.  ขาดคุณสมบัติสมาชิก

4.  ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม