ความเชื่อพื้นฐาน

ความเชื่อเกี่ยวกับคน

- ผู้คนเชื่อมโยงกันบนพื้นฐานของความเหมือน  และพัฒนาเติบโตผ่านความแตกต่างของกันและกัน

- พ่อแม่มักจะทำตามแบบแผนที่คุ้นเคยของวัยเด็กที่พวกเขาเติบโตมา  แม้แบบแผนนั้นๆ เป็นแบบแผนที่ไม่ได้ผล

- มนุษยสัมพันธ์ที่ดีก่อนเกิดบนคุณค่าที่เท่าเทียมกัน

- เราเป็นเจ้าของความรู้สึก  เราทุกคนล้วนมีความรู้สึกและสามารถเรียนรู้ที่จะดูแลมันได้

ความเชิ่อเกี่ยวกับการรับมือ

- เราทุกคนล้วนมีทรัพยากรภายในที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อจะรับมือสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ

- ปัญหาไม่ได้เป็นปัญหา  แต่วิธีรับมือกับปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหา

- วิธีรับมือของคนเรามักเป็นแนวทางเพื่อให้อยู่รอดในประสบการณ์อันเจ็บปวด

- การรับมือแสดงถึงระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  ยิ่งเห็นคุณค่าของตนเองสูงก็จะยิ่งรับมือด้วยวิธีที่ดีขึ้น

ความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

- การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้เสมอ  แม้การเปลี่ยนแปลงภายนอกทำได้จำกัด  แต่การเปลี่ยนแปลงภายในก็ยังเป็นไปได้

- เราเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้  แต่เราเปลี่ยนผลกระทบที่เหตุการณ์นั้นมีต่อเราในปัจจุบันได้

- ความหวังเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

- การชื่นชมในคุณค่าและการยอมรับอดีต  ช่วยให้เราสามารถจัดการอนาคตได้ดียิ่งขึ้น