รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์ในประเทศไทย

 (กรุณาคลิก)

นาง กานดา   ผาวงศ์
แพทย์หญิง กุสุมาวดี   คำเกลี้ยง
แพทย์หญิง เกษศิริ    เหลี่ยมวานิช
นาย ชัยยศ  จิรพฤกษ์ภิญโญ
แพทย์หญิง โชติมา  ครบตระกูลชัย
รศ.นายแพทย์ ณรงค์ สุภัทรพันธ์
นายแพทย์ ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์
นางสาว ณัฐกมล   โชติพฤกษ์
นาง ทัศนีย์   ตันทวีวงศ์
นางสาว ธรรมนนท์  กิจติเวชกุล
แพทย์หญิง ธัญญา  ลีลาศิริวงศ์
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง นงพงา   ลิ้มสุวรรณ
รศ.แพทย์หญิง นวนันท์   ปิยะวัฒน์กูล
ผศ.(พิเศษ)แพทย์หญิง ปราณี  เมืองน้อย
แพทย์หญิง ปริชวัน   จันทร์ศิริ
นางสาว พยงค์ศรี   ขันธิกุล
นางสาว พัชรินทร์  อรุณเรือง
รศ.นายแพทย์ พิชัย   อิฏฐสกุล
แพทย์หญิง แพรว   ไตลังคะ
นาง เยาวนาถ   สุวลักษณ์
แพทย์หญิง รักสุดา   กิจอรุณชัย
รศ.แพทย์หญิง รัตนา   สายพานิชย์
นาง ลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี
แพทย์หญิง ลีลาวดี  พินิจไพฑูรย์
ผศ.แพทย์หญิง วรลักษณา   ธีราโมกข์
รศ.แพทย์หญิง ศิริรัตน์   คุปติวุฒิ
นางสาว ศิริวรรณ   ทวีวัฒนปรีชา
นาง สกาวรัตน์  พวงลัดดา
ดร. สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์
แพทย์หญิง สมรัก  ชูวานิชวงศ์
นาง สุนทรี   ศรีโกไสย
นางสาว สุภาวดี   ธัมมะรักขิต
รศ.แพทย์หญิง สุวรรณา  อรุณพงศ์ไพศาล
รศ.แพทย์หญิง สุวรรณี    พุทธิศรี