ตารางอบรม

ปี 2562
วันที่ คอร์สอบรม

วิทยากร

รายละเอียดและวิธีการสมัคร
19 - 22 ตุลาคม 2562 Basic Satir therapy for Medical Professionals ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
รศ.พญ.พิชัย อิฎฐสกุล
 http://forms.gle/gqnh3vz1H9R9q2Sb6
22-23 พฤศจิกายน 2562 The Satir Conference 2019: Connect within, Connect between, Connect among 

  http://forms.gle/CZwBdPSVtJVAgPLz8

15-18 ธันวาคม  และ

19-22 ธันวาคม 2562

Body Wisdom: Using Somato Respiratory Integration (SRI) & Satir model for healing Anastacia (Metcalf) Lundholm  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbSZeLgkr7E9U8JWjN8GJtZZK2Yo_Rdjoz-_3IvuUk1id9Iw/viewform

>> การอบรมที่ผ่านมา

Pages