นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายกสมาคมฯ


คุณศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1


นพ.พิชัย อิฎฐสกุล อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2


นพ.พสุวัฒน์ คงศีล กรรมการ


พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ วิชาการ


พญ.ปราณี เมืองน้อย เหรัญญิก


นายชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ นายทะเบียน


นายมณฑล สรไกรกิติกูล เลขานุการ


นางมาลี ศิวอาทิตย์กุล ผู้ประสานงาน