วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. สนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์ เพื่อให้บุคคลได้มีการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพมนุษย์
  2. เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คำแนะนำแนวคิดแบบซาเทียร์ แก่บุคลากรทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต และ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ได้เข้าใจ และสามารถพัฒนาตนให้เติบโตและ เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน
  3. สร้างเสริมคุณภาพ ผู้ฝึกอบรม ในประเทศไทย
  4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่สมาชิก
  5. เป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกประเทศ
  6. ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเพื่อดำเนินการ ศึกษาป้องกันและลดปัญหาครอบครัวและสังคมที่เกิดจากจิตใจ ทั้งนี้สมาคม ไม่ได้จัดตั้งเพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอด จนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
virginia