รายชื่อ Satir therapy Supervisor ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

 1. พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง
 2. พญ. เกษศิริ เหลี่ยมวาณิช
 3. อ.ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
 4. พญ. โชติมา ครบตระกูลชัย
 5. รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
 6. อ.ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์
 7. พญ. ธัญญา ลีลาศิริวงศ์
 8. พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
 9. รศ.พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล
 10. พญ.ปราณี เมืองน้อย
 11. พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
 12. คุณพยงค์ศรี ขันธิกุล
 1. รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
 2. พญ. แพรว ไตลังคะ
 3. พญ. รักสุดา กิจอรุณชัย
 4. ศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
 5. ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
 6. รศ.พ.ญ.ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ
 7. ภญ.ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา
 8. อ.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
 9. พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์
 10. ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
 11. รศ.พญ.สุวรรณี พุทธศรี