สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับอ.ประเวช อ.ปริชวัน และอ.พิชัย ที่ได้รับรางวัล Leadership Award จาก Satir Institute of Pacific, Canada (SIP) และขอแสดงความยินดีกับอ.ประเวชและอ.พิชัยที่ได้รับเชิญเป็น advisory board ของ SIP ค่ะ